Koolitus on mõeldud:

 • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
 • Töökeskkonnavolinike väljaõppeks
 • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Maksumus: Hind 79€+km

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Registreeru koolitusele

Õppekava: Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine) e-õppe

Õppekavarühm: Töökaitse
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund: Koolituse läbinu on omandanud  teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes  sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentde näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Koolitus on jagatud peatükkideks, iga peatüki lõpus on test. Testi tulemused saab kohe teada. Vajadusel saab testi uuesti teha.

 

Käsitletavad teemad:

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 1. Ohutu töökeskkonna loomine
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 1. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 1. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 1. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

 

 

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba

 

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019)

Koolitus on mõeldud:

 • Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks
 • Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

Õppe kirjeldus:

Koolitusel on detailselt välja toodud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste  muudatused alates 01.01.2019. Lisatud ka põhjendused, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.

Lisasime õpetuse, kuidas tellida riigiteatajast teavitused oma e-postile, et tööga seotud seadusandluse muudatused (nt TTOS) hakkaksid e-postkasti jõudma.

 

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Õppekeskkonna kirjeldus: e-õppe keskkond

Õppekavarühm: Töökaitse

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, töötajate esindajad.

Õpiväljund: Koolituse läbinu teab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste muudatustest (alates 01.01.2019) seotud nõudeid ja oskab neid rakendada oma töös.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

Maksumus: 39€+km osaleja kohta.

Kui ettevõttest on:

osalejaid 2, soodustus 7%.

osalejaid 3-5, soodustus 14%.

osalejaid üle 6- küsi personaalset pakkumist

 

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba

 

Kinnas 23

 

Töö- ja kaitsekindad on kasutusotstarbelt jaotatud kolme kategooriasse:

I kategooria kindad on mõeldud minimaalsete riskide puhuks, need on lihtsad kaitsevahendid, mida kasutatakse enamike üldtööde tegemisel (näiteks perenaisele aia- ja majapidamistöödel, ehitusel, laotöödel, pakkimisel jne). Toode peab vastama kaitsekinnaste üldnõuetele (EN 420 standardile) ning olema varustatud CE märgistusega.

II kategooriasse kuuluvad paljud kaitsekindad, sh näiteks kindad, millele kehtivad nõuded mehaanilise vastupidavuse osas (kaitsevad sisselõike-vigastuste eest). CE märgistust kandvad kindad on testitud volitatud laboris ning tähistatud piktogrammiga, mis näitab erinevate testide tulemusi. Siia kategooriasse kuuluvad suurem osa sünteetiliste ja looduslike materjalidega kaetud kindaid.

III kategooria kaitsekindaid kasutatakse kõrge, sealhulgas surmava ja tervist kahjustava riskiga töödel. Siia kategooriasse kuuluvad kindad, mis peavad kaitsma eluohtlike ja püsivate vigastuste eest, kui töötaja ise õigel ajal ohte ei avasta. III kategooria kindad kaitsevad kuumuse (üle +100ºC) või külma (alla -50C) eest, nende hulgas on vibratsiooni-, lõike-, torkekindlad kindad ning kindad enamiku kemikaalide käsitlemiseks. Lisaks nõuetele, et kindaid tuleb testida volitatud laboris ja need peab heaks kiitma teavitatud asutus, on üks nõue veel tootmisprotsessi ja kinnaste inspekteerimine õige kvaliteedi tagamiseks. Kohe pärast selle toimumist antakse kinnastele CE märgistus. Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (neljakohaline) peab olema kirjas CE märgistuse kõrval, nt. CE 0123.

 

Kinnas kaitseala

 

Kõikidele kinnastele peab olema märgitud tootja nimi, toote nimetus, suurus ja CE märgistus. 2. ja 3. kategooriasse kuuluvad kindad peavad olema lisaks tähistatud:
- piktogrammidega, mis näitavad, millise ohtude vastast kaitsevõimet on kinnaste puhul testitud
- kaitseomaduste tasemega ja viitega vastavale EN standardile (nt. EN 388) piktogrammi kõrval
- neljakohalise koodiga CE märgistuse kõrval (nõue kehtib ainult 3. kategooriasse kuuluvatele kaitsekinnastele).

Piktogrammid

Vastavalt EN standarditele on kinnastel üldmõistetavad piktogrammid, mis näitavad nende vastupidavust mehaanilisele riskile, radioaktiivsaastele, keemilistele mõjuritele, külmale ja kuumale, lõikele-torkele ning elektrile, sh staatilisele elektrile.

Kinnaste piktogramm

 

 

 

 

Standard EN 388:2003 – kindad, mis kaitsevad mehaaniliste ohtude eest.

Kinnas meh2

 

 

 

 

 

 

 

Kaitset mehaaniliste ohtude eest näitab selline piktogramm, mille all on neli numbrit, mis märgivad nelja toimivustaset ja iga number näitab, kui hästi kinnas konkreetses katses kindla ohu vastu kaitses.

a. Kaitse hõõrdumise vastu (0-4). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et näidiskindasse auk hõõruda.

b. Kaitse lõiketerade vastu (0-5). See kategooria näitab, mitu töötsüklit läks vaja, et teraga ühtlasel kiirusel näidiskindast läbi lõigata.

c. Kaitse rebenemise vastu (0-4). See kategooria näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et näidiskinnas katki rebida.

d. Kaitse läbistamise vastu (0-4). See katse näitab, kui suurt jõudu pidi rakendama, et standardsuuruses teravikuga kindasse auk teha. Kõikidel juhtudel näitab number [0] toimivuse madalaimat taset.

 

0

1

2

3

4

5

a. Hõõrdumisvastane kaitse (faktor)

   <100

    100

    500

    2000

    8000

 

b. Lõikekindlus (faktor)

<1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

    20,0

c. Rebenemiskindlus (Newton)

<10

10

25

50

75

 

d. Torkekaitse (Newton)

<20

20

60

100

150

 
 

 

 

EN 511:2006 – kindad, mis kaitsevad külma eest.

Kinnas külm

 

 

 

 

 

 

 

See standard kehtib kinnastele, mis kaitsevad käsi konvektiivse või otsese külma (kuni –50 °C) eest. Selline piktogramm tähistab külmakaitset. Selle all on kolm numbrit, mis märgivad toimivustaset. Iga number näitab kaitset eri külmaga seotud ohu vastu.

a. Kaitse konvektiivse külma eest (0-4). Toimivustaset mõõdetakse selle järgi, kuidas kinda termaalisolatsioon kaitseb kandjat konvektiivse ehk ülekanduva külma eest.

b. Kaitse kokkupuutel külma esemega (0-4). See toimivustase näitab, kuidas kinda termaalkaitse toimib juhul, kui kindakandja puutub otseselt kokku külmade objektidega.

c. Kaitse vee eest (0 – ei ole veekindel; 1 – on veekindel).

 

 

 

EN388 Antistaatilisus

en14126 anti static

 

 

 

 

 

Kui omab märki, siis on läbinud antistaatilisuse testi.

Piktogramm kindal näitab, et kinnas on vastupidav elektrostaatilisele laengule.

Toimivustase 0 näitab, et kinnas ei vasta selle ohu osas standardi miinimumtasemele. Toimivustase X näitab, et kinnast ei ole katsetatud või standardi katsemeetod ei sobi antud kinda konstruktsiooni või materjali puhul

 

EN 10819 Mehaaniline võnkumine ja löök. Kämbla-käsivarre vibratsioon.

 

Kinnas vibratsioon

 

 

 

 

 

 

Meetod kinnaste vibratsiooni ülekanduvuse mõõtmiseks ja hindamiseks kinda peopesast

 

EN 407:2004 – kindad, mis kaitsevad termaalohtude eest

Kinnas kuumus 2

 

 

 

Kaitseomaduste olemus ja tase on näidatud piktogrammil, mille all on 6 numbrit, mis märgivad toimivustaset, mis on omakorda seotud kaitsega kindla ohu eest.

 

 

a. Kaitse süttimise eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kindamaterjal veel põleb või hõõgub, kuigi süüteallikas on juba eemaldatud. Kindaõmblused peavad vastu pidama vähemalt 15 sekundit.

b. Kaitse otsese kuumuse eest (0–4). See põhineb temperatuuril (100–500 °C), mille juures ei tunne kindakandja vähemalt 15 sekundilise kokkupuute jooksul mitte mingit valu. Kindale tohib märkida taseme 3 alles siis, toimivustase on vähemalt 3. Muidu jääb maksimaalne otsese kuumuse kaitse tasemele 2.

c. Kaitse konvektiivse kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul kaitseb kinnas selle kandjat konvektiivse kuumuse eest. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.

d. Kaitse kiirgava kuumuse eest (0–4). See põhineb ajal, mille jooksul suudab kinnas kaitsta selle kandjat kuumuse eest, kui kandja puutub kokku kiirgava kuumusega. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatse käigus taseme 3 või 4.

e. Kaitse sulametalli väikeste pritsmete vastu (0–4). Sulanud metalli pritsmete arv, mille tõttu kuumenes näidiskinnas antud tasemele. Toimivustaset märgitakse ainult juhul, kui kinnas sai süttimiskatses taseme 3 või 4.

f. Kaitse sulametalli suurte pristmete vastu (0–4). Sulanud metalli hulk, mille tõttu nahk kinda all sai kahjustada. Kinnas ei vasta nõuetele ja ei läbi katset, kui metallipristmed jäävad kinda külge kinni või kui näidiskinnas süttib.

 

 

 

EN 374-1:2003; EN 374-2:2003 – kaitse mikroorganismide eest.

Kinnas mikro2

 

 

 

 

 

 

 

Standard EN 374-1:2003 täpsustab nõudeid kinnastele, mis kaitsevad nende kandjat mikroorgamismide eest ning määrab terminid, mida kasutatakse. Mikroorganismide eest kaitsev kinnas vettpidav ja läbistamiskatses saanud vähemalt taseme 2. Kinnas ei tohi katse käigus vett ega õhku läbi lasta.

Kontrollitakse ka kinnaste vastavust AQL-ile (Acceptable Quality Level ehk aktsepteeritud kvaliteeditase).  

• 3. taseme AQL peab olema 0,65

• 2. taseme AQL peab olema 1,5

• 1. taseme AQL peab olema 4,0 

 

 

EN 374-3:2003 – kaitse kemikaalide eest.

Kinnas keemiline4

 

 

 

 

 

 

 

Kemikaalikindla kinda piktogrammi juurde peab olema märgitud kolmekohaline kood.  See kood viitab kemikaali kooditähele 12 standardkemikaali loendist. Kemikaali kindast läbitungimise aeg peab olema vähemalt 30 minutit.

 

Kooditäht

 Kemikaal

cas number

 Klass

 A

 Metanool

 67-56-1

 Primaarne alkohol

 B

 Atsetoon

 67-64-1

 Ketoon

 C

 Atsetonitriil

 75-05-8

 Nitriilühend

 D

 Diklorometaan

 75-09-2

 Kloorparafiin

 E

 Süsinikdisulfiid

 75-15-0

 Väävlit sisaldav orgaaniline ühend

 F

 Tolueen

 108-88-3

 Aromaatne süsivesinik

 G

 Dietüülamiin

 109-89-7

 Amiin

 H

 Tetrahüdrofuraan

 109-99-9

 Heterotsüklilised ja eetriühendid

 I

 Etüülatsetaat

 141-78-6

Ester

 J

 N-heptaan

 142-85-5

Küllastunud süsivesinik

 K

 Naatriumhüdroksiid 40%

 1310-73-2

Anorgaaniline alus

 L

 Väävelhape 96%

 7664-93-9

 Anorgaaniline mineraalne hape

 

Läbitungimise toimivustase märgib aega, mille jooksul ohtlik aine täielikult läbi kinda imbub.

 Kaitseindeks

 Läbitungimise aeg

 Klass 1

 > 10 min

 Klass 2

 > 30 min

 Klass 3

 > 60 min

 Klass 4

 > 120 min

 Klass 5

 > 240 min

 Klass 6

 > 480 min

 

 

Kaitse kemikaalide eest.

Kinnas keems 2

 

 

 

 

 

 

Seda piktogrammi, mis tähendab „vähene kaitse kemikaalide eest” või „veekindel”, võib kasutada kinnastel, mille läbitungimisaeg jääb alla 30 minuti vähemalt 3 kemikaali puhul sellest loendist, aga mis läbivad läbistamistesti.

 

 

 

CE Toiduohutus. 

Kinnas Toit

 

 

 

 

 

Euroopa õigusaktid toiduga kokku puutuvate materjali kohta (direktiiv EC1935/2004) nõuavad, et need materjalid ei mõjutaks kuidagi toidu kvaliteeti ega muudaks nende organoleptilisi omadusi, nagu värvus, lõhn, tekstuur ega maitse. Sellist märgist kandvad kindad sobivad toiduainetega töötamiseks.

 

EN 381: Kaitse mootorsaega töötamisel

Kinnas saag EN 381

Jagatakse vastavalt mootorsae ketikiirusele:

 • klass 0 : 16 m/s
 • klass 1 : 20 m/s
 • klass 2 : 24 m/s
 • klass 3 : 28 m/s
EN 60903 – kõrgepinget isoleerivate kaitsekinnaste

 

EN 421 Kaitsekindad ioniseeriva kiirguse eest

Kinnas en 421 radioaktive gefahren

 

 

 

 

 

 

EN 421 Kaitsekindad Radioaktiivne kiirguse ees

Kinnas radiokEN 421 2

 

 

 

 

 

 

 

EN 60903 – pingealune töö, isoleermaterjalist kindad

EN 60903 – kõrgepinget isoleerivate kaitsekinnaste

Kinnas elekter

 

 

 

 

 

 

Et kaitsta end elektri eest, peab kasutama spetsiaalseid, isoleermaterjalist kindaid. Sellised kindad, peavad olema toodetud ja heakskiidetud vastavalt EN-standardile 60903. Selleks, et teha õige valik, peaks teadma pingetugevust.

Õige valiku tegemiseks vaata allolevat tabelit.
Et kaitsta elektrikaitsekindaid mehhaanilise kulumise eest, nt teravad kaabliotsad jne, on olemas sobiv pealiskinnas.

 

Voltage Classifications for Arc Rated Insulating Gloves

 

 

 

 

 

 

Järgmne leht