Koolitus on mõeldud:

 • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
 • Töökeskkonnavolinike väljaõppeks
 • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Maksumus: Hind 79€+km

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Registreeru koolitusele

Õppekava: Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine) e-õppe

Õppekavarühm: Töökaitse
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund: Koolituse läbinu on omandanud  teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes  sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentde näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Koolitus on jagatud peatükkideks, iga peatüki lõpus on test. Testi tulemused saab kohe teada. Vajadusel saab testi uuesti teha.

 

Käsitletavad teemad:

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 1. Ohutu töökeskkonna loomine
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 1. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 1. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 1. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

 

 

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba

 

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019)

Koolitus on mõeldud:

 • Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks
 • Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

Õppe kirjeldus:

Koolitusel on detailselt välja toodud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste  muudatused alates 01.01.2019. Lisatud ka põhjendused, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.

Lisasime õpetuse, kuidas tellida riigiteatajast teavitused oma e-postile, et tööga seotud seadusandluse muudatused (nt TTOS) hakkaksid e-postkasti jõudma.

 

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Õppekeskkonna kirjeldus: e-õppe keskkond

Õppekavarühm: Töökaitse

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, töötajate esindajad.

Õpiväljund: Koolituse läbinu teab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste muudatustest (alates 01.01.2019) seotud nõudeid ja oskab neid rakendada oma töös.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

Maksumus: 39€+km osaleja kohta.

Kui ettevõttest on:

osalejaid 2, soodustus 7%.

osalejaid 3-5, soodustus 14%.

osalejaid üle 6- küsi personaalset pakkumist

 

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba