Toiduohutus on mitme teguri koosmõju tulemus:

 • Õigusaktidega on kehtestatud minimaalsed hügieeninõuded.
 • Reguleeritud ametlik kontrollimine toidukäitlejate vastavuse kontrollimiseks.
 • Toidukäitlejad loovad ja kasutavad enesekontrolliplaane, mis sisaldavad HACCP põhimõtetel põhinevaid toiduohutusprogramme ja menetlusi.

 

Toiduhügieeni koolitus

Toiduhügieen on meetmed ja tingimused ohtude ohjamiseks ning toidu kõlblikkuse tagamine inimtoiduks, võttes arvesse selle otstarbekohast kasutust. Iga toidukäitlemisettevõtte töötaja peab läbima koolituse Toiduhügieen.

Toiduhügieeni e-koolitus

Sihtrühm: toidukäitlemisettevõtte töötajad (toitlustusjuhid, kokad, nõudepesijad, müüjad sh laatadel, klienditeenindajad, laotöölised, toidukaupu veavad autojuhid jne.)

Hind 7€+km

 

Enesekontrolliplaani koostamine

Enesekontrolliplaani koostamise kohustus tuleneb Toiduseadusest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest(EÜ) nr 852/2004-toiduainete hügieeni kohta ja  (EÜ) nr 853/2004,millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid.

Enesekontrolliplaani juhendid on leitavad ka Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Enesekontrolliplaani koostamise maksumus sõltub ettevõtte valdkonnast ja käideldavatest/valmistavatest toodetest. Küsi hinda This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaata ka millistest osadest koosneb enesekontrolliplaan.

Väljastame enesekontrolliplaani elektrooniliselt (.pdf) ja igale enesekontrolliplaanil on nn töö garantii ehk kui PTA järelvalveametnik soovib muudatusi/täiendusi esimesel kontrollil, siis nende tegemine läheb enesekontrolliplaani koostamise hinna sisse.

Tegevusloa taotlemine või majandustegevusteate esitamine

Vastavalt toitu käitleva ettevõtte tegevusvaldkonnale on ettevõttel kas TEAVITAMISKOHUSTUS või LOAKOHUSTUS.

TEAVITAMISKOHUSTUS- ehk esitad majandustegevuse teate oma tegevuse alustamisest Põllumajandus- ja Toiduametile PTA-le ja võid tegevusega alustada. Ettevõtjal peab olemas olema enesekontrolliplaan, töötajatel tervisetõend ning ettevõttes kasutatav joogivesi peab olema analüüsitud.

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate

LOAKOHUSTUS ehk tegevusloa taotlemine on pikem protsess, sest tegevusluba antakse peale PTA poolset ettevõtte külastust.

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba.

Enne tegevuse alustamist tuleb VTA-sse esitada tegevusloa taotlus koos lisadega:

 • Ettevõtte asendiplaan
 • Ruumide plaan
 • Andmed viimistlusmaterjalide kohta
 • Käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem
 • Andmed käitlemisvõimsuse kohta
 • Veevarustus ja joogivee analüüside tulemused
 • Puhastamis- ja desinfitseerimisplaan
 • Kahjuritõrjeplaan
 • Jäätmekäitluse korraldus sh toidujäätmed
 • Toiduhügieenikoolituse kava
 • Andmed kasutatavate veovahendite kohta
 • Reguleeritava temperatuuri ja/või õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohaste reguleeritavate parameetrite arvväärtused

Lisade enamus punktid on ära kirjeldatud enesekontrolliplaanis. Seega enne taotluse koostamist on mõistlik koostada enesekontrolliplaan, milles on olemas tegevusloa taotlemiseks vajalikud lisadokumendid.

Kui tellid meilt enesekontrolliplaani, aitame ka ette valmistada tegevusloa taotlemise dokumendid.

 

Mahetunnustamine

Mahetunnustust saab taotleda peale majandustegevuse teate esitamist või peale tegevusloa saamist olenevalt tegutsemisvaldkonnast.

Mahepõllumajanduse seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega kuid Mahepõllumajanduse seadusest on leitavad viited EL määrustele.

Info leitav ka MAHETOIT

 

 

aile2v

Aile Viks

MSc, bio- ja toiduainetehnoloogia, Tallinna Tehnikaülikool
MSc, ergonoomika, Eesti Maaülikool

 

Telefon: +372 527 1907
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Audit

Toiduhügieen

 

E-koolitus on kiire, mugav, ajaliselt sõltumatu võimalus täiendada oma teadmisi.

Toiduhügieeni e-koolitus

Maksumus: Hind 7€+km (koos käibemaksuga 8.40€)

 

Maksumus: 22 €+km (koos käibemaksuga 26,40€)

 

 

 

Infopäev söödakäitlejatele „Enesekontrolliplaani loomine, töös hoidmine ja perioodilise ülevaatuse teostamine“ (HACCP)

 

 

8 akadeemilist tundi

 • SA Tartu teaduspark , (Riia 181a, Tartu) 31.märts.2015

 

REGISTREERU INFOPÄEVALE hiljemalt 27.03.2015  täites registreerimisvormi või helista +372 5271907 või kirjuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Infopäeva läbinutele väljastatakse tunnistus HACCP põhise enesekontrolliplaani  teadmiste omandamise kohta.

Maksumus: TASUTA sihtrühmale.

Sihtrühm- sööda tootmise ja töötlemisega tegelevad füüsilisele või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad.

Käsitletavad teemad:

 • Söödaohutuse põhimõtete tutvustamine
 • HACCP ajalugu ja vajalikkus
 • HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet
 • Enesekontrolliplaani juurutamise ettevalmistus
 • Söödahügieeni põhimõtted
 • Füüsikaliste, keemiliste, mikrobioloogilistest ohtudest ülevaade
 • Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
 • Ohtude kindlakstegemine, ennetavate abinõud
 • Kriitiliste punktide määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid
 • Enesekontrolliplaani tõhususe tõestuse läbiviimise võimalused
 • Dokumenteerimise põhimõtted

 

Ajakava:      

 • 09.00- 11.00 õppetööregistreeri btn toretto
 • 11.00- 11.15 kohvipaus
 • 11.15- 13.15 õppetöö
 • 13.15- 13.30 kohvipaus
 • 13.30- 15.30 õppetöö

 

Lisainfo  +372 5271907 või kirjuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Infopäevad korraldatakse Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD)

Siia on koondatus lingid, mis seotud toidu- ja söödaohutusega.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Õppima võivad asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast. Erandkorras võetakse ka nooremaid õppijaid. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse õppekavas.
 • Õppija võetakse vastu isikliku sooviavalduse (registreerimisvormi täitmine, e-postile saadetud sooviavaldus) või firma koolitustellimuse alusel.

Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja:

 • koolitusel mitteosalemisel;
 • õppetasu mittetasumisel;
 • omal soovil;
 • täienduskoolituse lõpetamisel.

Täienduskoolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava ning läbinud teadmiste kontrolli (testi). Lõpetamist tõendab kooli tunnistus või tõend.


Koolitusgrupi mittetäitumisel on Toretto Koolitusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi või koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

Tasuliste täienduskoolituste õppetasu makstakse arve alusel.
Koolitusgrupi mittetäitumisel on Toretto Koolitusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi ja koolituse ärajäämisel makstakse õppe tasu tagasi

Täienduskoolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 • Loobumise teatamisel 4 päeva enne koolituse algust tagastatakse 75% õppetasust.
 • Loobumise teatamisel 2 päeva enne koolituse algust tagastatakse 40% õppetasust
 • Loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Vaidluste lahendamise kord

Koolitusel esinenud puudustest teavitada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja kirjeldada ära esinenud puudus. Kirjale vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva pärast. Kui puuduse lahendamisel tekib vaidlus, lahendatakse see läbirääkimiste teel.

 

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavad koostatakse täienduskoolituse standardi nõuetele vähemalt 14 päeva enne koolituse toimumist.

 • Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel www.toretto.ee.
 • Ettevõttesiseste koolituste õppekavad avalikustatakse koolituse tellijale ja osalejatele.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja on vähemalt kõrgharidusega spetsialist, kes omab teadmisi koolitust andvates teemades ning toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.

Erandkorras võib anda koolitust kõrgharidusega koolitaja, kui tal on pikaajalised kogemused valdkonnast, mille koolitust ta annab.

Koolitajatel on keelatud maha lugeda koolitusslaididelt teksti ja peavad loengumaterjali seostama reaalsete näidetega, mis aitavad paremini mõista õpitavat materjali.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Auditoorsed koolitused:

 • viiakse läbi toolidel istumist võimaldavas ruumis;
 • õppematerjal antakse paberkandjal vahetult enne koolitust või saadetakse koolitatava e-postile vähemalt päev enne koolitust;
 • koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest.

E-õpe:

 • igaüks saab personaalse e-õppele sisenemise koodi;
 • koolituskonto on avatud kuni teadmiste kontrolli läbimiseni.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 1. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
 2. Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse või tõendi.

Aile Viks

Haridus:

 • Tallinna Tehnikaülikool, bio- ja toiduainetehnoloogia magistrikraad.
 • Eesti Maaülikool ergonoomika, magistriõpe.
 • Erialased täiendkoolitused nii toidu- kui ka tööohutuses.

Töökogemus:

 • Enesekontrolliplaani koostamine aastast 2002.
 • Töökeskkonnaspetsialist aastast 2003.
 • Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ja haldamine aastast 2003.
 • Lektor aastast 2012.
 • E-koolitused aastast 2016.

Subcategories