Ettevõtlusega alustamise esimesi samme ja ka uue tegevusvaldkonna loomisel on äriplaani kirjutamine. Äriplaan ei pea olema mahukas vaid sisukas ja peamine eesmärk on ikkagi oma alustava tegevuse läbimõtlemine ja analüüs.

Kui soovid ise kirjutada äriplaani, siis väga hea juhendmaterjal on EAS poolt koostatud juhend äriplaani koostamiseks

 

Kirjutame äriplaane ka toetuste taotlemiseks.

  • alustavale ettevõtjale EASi starditoetuse taotlemiseks (Maksimaalne toetus 15000€, omafinantseering vähemalt 20%).

Starditoetuse abil toetatakse arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

  • Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks (Maksimaalne toetus 4474€)

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.  Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks. LEADER taotlemistingimused kehtestab kohalik tegevusgrupp.