Töökeskkonnavolinik

  • Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat.
  • Ettevõttes, kus töötab 10 või rohkem töötajat, valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimisteks töötajate üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu.
  • Valimised loetakse toimunuks, kui neis on osalenud vähemalt 50 protsenti kõigist töötajatest.
  • Töökeskkonnavoliniku ülesannete täitmise aeg sõltub ettevõtte suurusest ja töötingimustest ning muudest asjaoludest, kuid ta ei tohi olla lühem kui kaks tundi nädalas.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates valimisest. Väljaõpet võib teha koolitaja (edaspidi koolitusasutus) 24-tunnise õppekava alusel.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule tööohutusalase täiendõppe vajadusel.

 

Vaata ka koolitusi:

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU VÄLJAÕPPEKURSUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU TÄIENDÕPPEKURSUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe e-kursus

 

 

Töötervishoiu ja tööohutusalased nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Ettevõttes peab olema inimene(sed), kes teavad, kuidas korraldada töötervishoiu ja tööohutusalaseid tegevusi. Selleks siis on:

  • alates 1. töötajast töökeskkonnaspetsialist
  • alates 10. töötajast lisandub töökeskkonnavolinik
  • alates 50. töötajast töökeskkonnanõukogu (kuhu kuulub vähemalt 2 töökeskkonnaspetsialisti ja 2 töökeskkonnavolinikku).


Selleks, et eelpool nimetatud ametikohtadel töötavad isikud teaks, mis vaja teha, peavad nad läbima esmalt väljaõppe ehk Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe.
Töökeskkonnaspetsialist peab läbima iga 5 aasta möödudes täiendõppe ehk Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe.

Lühike kokkuvõte, mida siis vaja teha.

 

 

Töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus on reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS) ja selle alamaktidega. 

TTOS annab nn tööohutualaste nõuete piirid, millest tuleb lähtuda tööohutuse tagamisel.

Täiendavalt peab arvestama seadusandlustega, mis on töö laadist tulenevad nt keevitamise puhul Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS).

tööohutusalased nõuded- kes siis peavad neid nõudeid täitma?

Tööohutusalaseid nõudeid peaks muidugi kõik järgima, kuna nii on kõigil lihtsam ja muretum elu. Kuid seaduse mõistes on kohustus täita tööohutusalaseid nõuded, kui ettevõttes töötab kasvõi 1 inimene TÖÖLEPINGUGA.

Kui ettevõttes on tööl käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu Võlaõigusseaduse (lühend VÕS) alusel töötaja, siis temale ei laiene Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded.

Siiski tuleb vaadata töö sisu mitte lepingu nimetust kuna õnnetuse korral võidakse VÕS lepinguid tõlgendada töölepingutena.

 

 

Tervisetõend

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Tervisetõendeid on erinevaid. Allpool on jutt tervisetõendist, mis väljastatakse nakkushaiguste suhtes.

 

Alates 01.01.2017 jõustusid muudatused tervisekontrolli läbimise osas nakkushaiguste suhtes.

Kui varem oli Toiduseaduse § 28. Töötaja tervisekontroll lahti räägitud tervisekontrolli nõuded, siis nüüd on vaid viide:  Töötaja tervisekontrolli suhtes kohaldatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust (NETS).

NETS § 13. Töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on siis kirjas tervisetõendite info KOKKUVÕTVALT:

1. Töötaja esitab tööle tulemisel tervisetõendi.

KOMMENTAAR: Ei ole öeldud, kui vana võib olla esitatav tervisetõend kuid eeldatakse, et tervisetõendi kehtivus ei tohiks läbi olla.

2. Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud.

KOMMENTAAR: Seega ei ole enam kindlat sagedust kui tihti peab uue tervisetõendit uuendama ja nüüd tööandja ise otsustab sageduse. Kuid see kõik tuleb kirja panna enesekontrolliplaani.

 

 

Tervisekontroll vs tervisetõend

Tervisekontroll

 

Tihti aetakse segamini terminid tervisekontroll ja tervisetõend ning mõnikord arvatakse, et need on üks ja seesama asi. Paraku on need täiesti erinevad oma olemuselt
Allpool on kokkuvõtlik tabel, mis aitab ehk paremini mõista tervisekontrolli ja tervisetõendi vajalikkuse olemust.

 

 

Töökorralduse ning töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktid ja uuendused

Pilt 10 paragraf

Töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus on reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS) ja selle alamaktidega. 

Seadusandlus annab nn tööohutualaste nõuete piirid, millest tuleb lähtuda. Täiendavalt peab arvestama seadusandlustega, mis on töö laadist tulenevad nt keevitamise puhul Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS). Kõik seadusandlused on kättesaadavad Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/

 

 

 

Tööohutualased koolitused:Pilt3

1) Töökeskkonnaspetsialisti , töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalane VÄLJAÕPE
2) Töökeskkonnaspetsialisti , töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalane TÄIENDÕPE

Määruses Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord on välja toodud nõuded tööohutusalaste koolituste läbiviimiseks.

 

 

Töökeskkonna riskianalüüs- mis see on ja miks seda vaja on?

Pilt2


Ekslikult arvatakse, et töökeskkonna riskianalüüsi, on vaja ainult suurtel tootmisettevõtetel, kus palju töölisi, toimub suurte masinatega töö ja kasutatakse ohtlike kemikaale. Näiteks kontoris, lasteaias või väikepoes sellised ohte ei esine ja riskianalüüsi ei peeta vajalikuks. Mis suur oht seda kontoritöötajat või õpetaja abi ikka kimbutab? Kontoris kõik puhas ja valge ja keerulisi masinaid ei kasutata. Lasteaias ei tohigi midagi ohtliku olla.

Tegelikkuses on aga see, et tervistkahjustavad ohud kaasnevad iga töö ja ametiga. Suur osa nendest ohtudest ei põhjusta kohest tervisehäda nagu näiteks höövelpingi vahele jäänud käsi, vaid need terviseriskid ilmenvad alles aja möödudes. Vahel kulub selleks kümme ja enam aastat, aga siis on juba suurem kahju tehtud ja inimest enam terveks ei ravi. Ainult pidevad toetavad ja leevendavad ravivõtted aitavad, kuid terviseprobleem jääb inimesega kuni elupäevade lõpuni ja nõuab pidevat tegelemist. Lõppkokkuvõttes on tulemus tunduvalt kulukam kui õigeaegselt tellitud riskianalüüs.

Mida me riskianalüüsiga teada saame?