Tööohutualased koolitused:Pilt3

1) Töökeskkonnaspetsialisti , töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalane VÄLJAÕPE
2) Töökeskkonnaspetsialisti , töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalane TÄIENDÕPE

Määruses Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord on välja toodud nõuded tööohutusalaste koolituste läbiviimiseks.

 

Tööohutusalane väljaõpe

Määrusest tulenevalt on määratud töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe programm ja kindel tundide arv, mis kirjeldatud allpool.

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE 24-TUNNINE ÕPPEKAVA
1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Töökeskkonnaspetsialist
on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Kui suures mahus ja milliste teemade osas on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonnaõpetust saanud- seda pole seadusandlusega määratletud. Sellest tulenevalt ongi välja kujunenud, et inimene, kes ei ole enne töökeskkonnaspetsialistiks määramist saanud töökeskkonnaõpetust, läbib samuti töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmete mõeldud koolituse.

Tööohutusalane täiendõpe

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõpe korraldatakse kursusena, mille teemad ja õppekava kinnitab koolitusasutus, lähtudes tööandjate ja töötajate vajadustest. Tööandja suunab töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmed täiendõppele, kui:
1) töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
2) töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
3) töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
4) tööinspektor peab seda vajalikuks;
5) töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist peab läbima täiendõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord viie aasta jooksul, vajadusel ka eelnevalt 1–4 nimetatud juhtudel. Täiendõppe teemad valib ja õppekava kinnitab koolitusasutus tööandja ja töötajate vajadusest lähtuvalt.

Väljaõpe teemade ja mahu osas piiranguid pole kuid jällegi on väljakujunenud tava, kus täiendõppena läbitakse vähemalt 8 akadeemilise tunni pikkune koolitus.

Tööohutusalane koolitus internetis

Tänapäeval on paljud koolitused läbiviidavad interneti teel. Samuti korraldatakse tööohutusalaseid koolitusi internetis.
Koolituse eeliseks on see, et seda saab teha osade kaupa ehk iga päev natuke õppida.