Töökorralduse ning töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktid ja uuendused

Pilt 10 paragraf

Töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus on reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS) ja selle alamaktidega. 

Seadusandlus annab nn tööohutualaste nõuete piirid, millest tuleb lähtuda. Täiendavalt peab arvestama seadusandlustega, mis on töö laadist tulenevad nt keevitamise puhul Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS). Kõik seadusandlused on kättesaadavad Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/

 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Määruse pealkiri Määruse  nr Kehtivusaeg
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid 15 01.07.2016 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord 44 01.07.2016 - …
Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord 92 01.07.2016 - 31.12.2016
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 223 01.07.2015 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 197 01.07.2015 - …
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 308 01.06.2015 - …
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 105 01.06.2015 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks 95 01.06.2015 - …
Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 75 01.06.2015 - …
Töötajate tervisekontrolli kord 74 01.06.2015 - …
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord 75 01.09.2014 - …
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus 47 01.09.2014 - …
Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus 48 01.09.2014 - …
Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel 35 01.07.2014 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 144 11.05.2013 - …
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 12 01.01.2012 - …
Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 173 01.01.2012 - …
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 293 18.12.2011 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord 47 01.05.2010 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 377 01.07.2009 - …
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 224 01.01.2008 - …
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 176 01.07.2007 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord 108 30.04.2007 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord 109 30.04.2007 - …
Kutsehaiguste loetelu 66 20.05.2005 - …
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 13 01.05.2004 - …
Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine 82 01.06.2002 - …
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 26 01.06.2002 - …
Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus 58 01.06.2002 - …
Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord 80 01.06.2002 - …
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 193 01.06.2002 - …
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 362 01.06.2002 - …

 

MUUDATUSED võrreldes seosuga 01.01.2011

TTOS § 12.(1) Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures.-täpsustatud on renditööjõu kasutamisel juhendamise tegemine.

 

TTOS § 26. Sunniraha määr
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 3200 eurot.-Lisandunud on sunniraha mõiste. Sunniraha on oma olemuselt mõjutusvahend ja ennetava iseloomuga. Sunnirahaga soovitakse saavutada olukord, et isik täidaks ettekirjutuse. Kui trahv on määratud karistus seaduse rikkumise eest siis sunniraha on hoiatus. Kui rikkumist ei täida, siis peab maksma.

 

 

Seotud seadusandlus

TÖÖLEPINGU SEADUS

TULEOHUTUSE SEADUS

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Plahvatusohutsoonide määramise nõuded

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

 

Kasutatud kirjandus:

Pilt 10- Pilt 11- https://psychologikaprawnika.pl/2013/03/17/o-polskim-nieposzanowaniu-i-nieznajomosci-prawa/paragraf/