Töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus on reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS) ja selle alamaktidega. 

TTOS annab nn tööohutualaste nõuete piirid, millest tuleb lähtuda tööohutuse tagamisel.

Täiendavalt peab arvestama seadusandlustega, mis on töö laadist tulenevad nt keevitamise puhul Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS).

tööohutusalased nõuded- kes siis peavad neid nõudeid täitma?

Tööohutusalaseid nõudeid peaks muidugi kõik järgima, kuna nii on kõigil lihtsam ja muretum elu. Kuid seaduse mõistes on kohustus täita tööohutusalaseid nõuded, kui ettevõttes töötab kasvõi 1 inimene TÖÖLEPINGUGA.

Kui ettevõttes on tööl käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu Võlaõigusseaduse (lühend VÕS) alusel töötaja, siis temale ei laiene Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded.

Siiski tuleb vaadata töö sisu mitte lepingu nimetust kuna õnnetuse korral võidakse VÕS lepinguid tõlgendada töölepingutena.

 

TTOS § 1. sätestab töötervishoiu ja tööohutuse nõuded,

  • töötajate ja ametnike (edaspidi töötaja);
  • kinnipeetava tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega;
  • õpilase ja üliõpilase tööle õppepraktikal (praktikant);
  • juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle.

TTOS kohaldatakse kaitseväelaste ja asendusteenistujate teenistustingimuste ning Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja päästeasutuste töötajate töö kohta niivõrd, kuivõrd eriseadustega või nende alusel kehtestatud õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

TTOS seadust kohaldatakse ka OSALISELT füüsilisest isikust ettevõtja tööle ja FIE kohustuseks on:

  • tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise.
  • kui füüsilisest isikust ettevõtja töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta teisi töötajaid.