Keemilised ohutegurid töökeskkonnas

piktogramm

Reeglina igas töökeskkonnas on ohtlike kemikaale. Ohtlikul kemikaalil on peal piktogramm.

NB! Oranz/must on vana  ja punane/valge on uus versioon

Mis edasi teha, kui ettevõttes kasutatakse ohtliku kemikaali?

 

1. Küsi müüjalt või maaletoojalt toote Kemikaali ohutuskaarti

(SDS – Safety Data Sheet)

Vaata näidist

2. Vaata eriti hoolega järgmist infot

2 JAGU: Ohtude identifitseerimine

H- Ohutuslaused näitavad ära kui ohtlikud (ohu laadi ja vajadusel ka ohumäära) on kemikaalid

  • H200-299 füüsikalised ohud
  • H300-399 terviseohud

P- Hoiatuslaused kirjeldavad meetmeid, mida peaks rakendama kemikaali kasutamisel tuleneva kokkupuute kahjuliku mõju vähendamiseks või ennetamiseks.

  • P1xx üldised
  • P2xx ennetamine
  • P3xx reageerimine
  • P4xx säilitamine
  • P5xx kõrvaldamine

4 JAGU: Esmaabimeetmed

See oluline info esmaabiandjale.


8 JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Selle järgi saad määrata isikukaitsevahendeid. NB! Isikukaitsevahendite puhul arvesta kokkupuuteaega.

Vaata bensiini ohutuskaarti (lk 7)  ja siis mõistad paremini

Kemikaali ohutuskaart- bensiin

 

 

Kasutatud materjal:

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus