Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavad koostatakse täienduskoolituse standardi nõuetele vähemalt 14 päeva enne koolituse toimumist.

  • Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel www.toretto.ee.
  • Ettevõttesiseste koolituste õppekavad avalikustatakse koolituse tellijale ja osalejatele.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja on vähemalt kõrgharidusega spetsialist, kes omab teadmisi koolitust andvates teemades ning toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.

Erandkorras võib anda koolitust kõrgharidusega koolitaja, kui tal on pikaajalised kogemused valdkonnast, mille koolitust ta annab.

Koolitajatel on keelatud maha lugeda koolitusslaididelt teksti ja peavad loengumaterjali seostama reaalsete näidetega, mis aitavad paremini mõista õpitavat materjali.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Auditoorsed koolitused:

  • viiakse läbi toolidel istumist võimaldavas ruumis;
  • õppematerjal antakse paberkandjal vahetult enne koolitust või saadetakse koolitatava e-postile vähemalt päev enne koolitust;
  • koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest.

E-õpe:

  • igaüks saab personaalse e-õppele sisenemise koodi;
  • koolituskonto on avatud kuni teadmiste kontrolli läbimiseni.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

  1. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
  2. Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse või tõendi.