Koolitus on mõeldud:

  • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
  • Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Maksumus: 85€+km osaleja kohta. Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Registreeru koolitusele

Õppekava: Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnine väljaõppekursus.

Õppekavarühm: Töökaitse
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund: Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord".

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

NB! Koolitus on üles ehitatud hetkel kehtivale seadusandlusele vastavalt ja lisaks on koolitusteemade lõpus info, mis muutus alates 01.01.2019.

 

Käsitletavad teemad:

ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
- Esmaabi tagamine
- Isikukaitsevahendid-IKV
- Ohumärguanded
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
- Töötajate juhendamine ja tööle lubamine
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
2.2. Ettevõtte tasandil:
- Töökeskkonnaspetsialist
- Töökeskkonnavolinik
- Töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
- Füüsikalised ohutegurid
- Keemilised ohutegurid
- Bioloogilised ohutegurid
- Füsioloogilised ohutegurid
- Psühhosotsiaalsed ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
TTOS MUUDATUSED alates 01.01.2019
 

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba