Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 ak.h), e-koolitus

Maksumus: 79€+km                                 Tööohutuskoolitus 1

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Koolitus on sobilik:

 • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
 • Töökeskkonnavoliniku väljaõppeks
 • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

 

Käsitletavad teemad:

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 1. Ohutu töökeskkonna loomine
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 1. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 1. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 1. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid

Õppekava: Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine) e-õppe

Õppekavarühm: Töökaitse
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund: Koolituse läbinu on omandanud  teadmised töötervishoiu ja tööohutusealaste nõuete täitmiseks ettevõttes  sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja interneti-ühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe).

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentde näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Koolitus on jagatud peatükkideks, iga peatüki lõpus on test. Testi tulemused saab kohe teada. Vajadusel saab testi uuesti teha (lisatasu ei ole).

Koolitusteemad on vastavuses määrusega  "Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses"

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

REGISTREERU KOOLITUSELE

Toretto OÜ on täiskasvanute täienduskoolitusasutus aastast 2012, EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) registreerimisnumber 173458.