Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 ak.h), e-koolitus

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitusMaksumus: 45€+km 

Koolitus on sobilik:  

 • Töökeskkonnaspetsialistile
 • Töökeskkonnavolinikule
 • Töökeskkonnanõukogu liikmele

 

 

Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rakendamiseks ettevõttes. Kuna koolitusel osaleja on juba varasemalt läbinud tööohutusalase baaskoolituse, siis täiendõppe raames anname võimaluse valida endale sobivad teemad.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Lisainfo: Koolituse läbinu on saanud lisateadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes  sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Koolitusel osaleja saab valida ise, mis teemad valib. Teeb lihtsalt testi ja selle alusel saame info ka meie. Valima peab 2 peatükki ehk peab tegema 2 testi välja arvatud, kui valib 1. peatüki.

.

Käsitletavad teemad: (osaleja tutvub nende teemadega, mis tal vajab täiendamist)

 1. PEATÜKK Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  maht 8 akadeemilist tundi
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 1.  PEATÜKK Ohutu töökeskkonna loomine      
  maht 4 akadeemilist tundi
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 1. PEATÜKK Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine    
  maht 4 akadeemilist tundi
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 1. PEATÜKK Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused  
  maht 4 akadeemilist tundi
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 1. PEATÜKK Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  maht 4 akadeemilist tundi
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

 Õpikeskkond: e-õppe keskkond

 • E-koolitusel osaleja saab õppematerjalid läbi lugeda e-õppe keskkonnas, õppeaeg sõltub koolitusel osalejast.
 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Koolituse maksumus: Hind 45€+km. Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba