Enesekontrolliplaani koostamine

Sööda käitlemise nõuded kehtestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 183/2005 ja kõik ettevõted, kes tegutsevad EÜ 183/2005 lisa II alusel  ehk sööda tootjad, turuleviijad ja importijad peavad koostama enesekontrolliplaani.

Info leitav ka Veterinaar- jaToiduamet- Enesekontrolliplaani koostamine

 

Tegevusloa taotlemine või majandustegevusteate esitamine

Söödaohutuse ja jälgitavuse tagamiseks peavad söödakäitlejad oma tegevuse kohta esitama Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteate või taotlema tegevusloa ning täitma söödahügieeninõudeid.

Söödakäitlejad peavad täitma Söödaseaduses ja seal viidatud määrustes (sh EL määrused) esitatud nõudeid.

Info leitav ka Veterinaar- jaToiduamet- söödad.

 

Mahetunnustamine

Mahetunnustust saab taotleda peale majandustegevuse teate esitamist või peale tegevusloa saamist olenevalt tegutsemisvaldkonnast.

Mahepõllumajanduse seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega kuid Mahepõllumajanduse seadusest on leitavad viited EL määrustele.

Info leitav ka Veterinaar- jaToiduamet- mahepõllumajandus.