1. Koostame riskianalüüsi, mis analüüsib ettevõttes esinevaid ohtusid ning aitab muuta töökeskkonda ohutumaks. Riskianalüüs sisaldab:

 • ettevõttes juba olemasoleva töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni analüüsi;
 • töötajate töötingimuste uuringut (ankeetküsitlus elektrooniline või paberkandjal);
 • riskide (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid) hindamist töökohtadel;
 • analüüsitulemusi esinenud puudustest ja võimalike terviseriskide kirjeldust töökohtadel;
 • tegevusplaan riskitaseme vähendamiseks ja ettepanekuid töökeskkonnatingimuste parendamiseks;
 • töötajate tervisekontrolli suunamiseks vajalike töökeskkonna ohutegurite kirjeldust.

2. Koostame Teile vajaminevad ohutusjuhendid, mis annavad juhiseid töötajatele ohutuks töö tegemiseks. Juhendid jagunevad:

 • sissejuhatav ohutusjuhend;
 • esmajuhendamise juhend;
 • ameti ohutusjuhend;
 • seadmete/vahendite ohutusjuhend.

3. Tööohutusalane töökorraldus ettevõttes, mille abil süstematiseerime tegevused, et oleks tagatud tööohutus igapäevatöös. Tegevused jagunevad:

 • töökeskkonnaspetsialisti määramine ja tema töö korraldus;
 • töökeskkonnavoliniku valimine ja tema töö korraldus;
 • töötajate juhendamine ja tööle lubamine;
 • isikukaitsevahendite määramine ja kasutamine;
 • esmaabi korraldus;
 • tervisekontrolli korraldus;
 • seadmete/vahendite kasutusele võtmine ja hooldus;
 • sisekontrolli korraldus;
 • tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise korraldus.