Toiduohutus on mitme teguri koosmõju tulemus:

 • Õigusaktidega on kehtestatud minimaalsed hügieeninõuded.
 • Reguleeritud ametlik kontrollimine toidukäitlejate vastavuse kontrollimiseks.
 • Toidukäitlejad loovad ja kasutavad enesekontrolliplaane, mis sisaldavad HACCP põhimõtetel põhinevaid toiduohutusprogramme ja menetlusi.

 

Toiduhügieeni koolitus

Toiduhügieen on meetmed ja tingimused ohtude ohjamiseks ning toidu kõlblikkuse tagamine inimtoiduks, võttes arvesse selle otstarbekohast kasutust. Iga toidukäitlemisettevõtte töötaja peab läbima koolituse Toiduhügieen.

Toiduhügieeni e-koolitus

Sihtrühm: toidukäitlemisettevõtte töötajad (toitlustusjuhid, kokad, nõudepesijad, müüjad sh laatadel, klienditeenindajad, laotöölised, toidukaupu veavad autojuhid jne.)

Hind 7€+km

 

Enesekontrolliplaani koostamine

Enesekontrolliplaani koostamise kohustus tuleneb Toiduseadusest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest(EÜ) nr 852/2004-toiduainete hügieeni kohta ja  (EÜ) nr 853/2004,millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid.

Enesekontrolliplaani juhendid on leitavad ka Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Enesekontrolliplaani koostamise maksumus sõltub ettevõtte valdkonnast ja käideldavatest/valmistavatest toodetest. Küsi hinda This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaata ka millistest osadest koosneb enesekontrolliplaan.

Väljastame enesekontrolliplaani elektrooniliselt (.pdf) ja igale enesekontrolliplaanil on nn töö garantii ehk kui PTA järelvalveametnik soovib muudatusi/täiendusi esimesel kontrollil, siis nende tegemine läheb enesekontrolliplaani koostamise hinna sisse.

Tegevusloa taotlemine või majandustegevusteate esitamine

Vastavalt toitu käitleva ettevõtte tegevusvaldkonnale on ettevõttel kas TEAVITAMISKOHUSTUS või LOAKOHUSTUS.

TEAVITAMISKOHUSTUS- ehk esitad majandustegevuse teate oma tegevuse alustamisest Põllumajandus- ja Toiduametile PTA-le ja võid tegevusega alustada. Ettevõtjal peab olemas olema enesekontrolliplaan, töötajatel tervisetõend ning ettevõttes kasutatav joogivesi peab olema analüüsitud.

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate

LOAKOHUSTUS ehk tegevusloa taotlemine on pikem protsess, sest tegevusluba antakse peale PTA poolset ettevõtte külastust.

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba.

Enne tegevuse alustamist tuleb VTA-sse esitada tegevusloa taotlus koos lisadega:

 • Ettevõtte asendiplaan
 • Ruumide plaan
 • Andmed viimistlusmaterjalide kohta
 • Käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem
 • Andmed käitlemisvõimsuse kohta
 • Veevarustus ja joogivee analüüside tulemused
 • Puhastamis- ja desinfitseerimisplaan
 • Kahjuritõrjeplaan
 • Jäätmekäitluse korraldus sh toidujäätmed
 • Toiduhügieenikoolituse kava
 • Andmed kasutatavate veovahendite kohta
 • Reguleeritava temperatuuri ja/või õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohaste reguleeritavate parameetrite arvväärtused

Lisade enamus punktid on ära kirjeldatud enesekontrolliplaanis. Seega enne taotluse koostamist on mõistlik koostada enesekontrolliplaan, milles on olemas tegevusloa taotlemiseks vajalikud lisadokumendid.

Kui tellid meilt enesekontrolliplaani, aitame ka ette valmistada tegevusloa taotlemise dokumendid.

 

Mahetunnustamine

Mahetunnustust saab taotleda peale majandustegevuse teate esitamist või peale tegevusloa saamist olenevalt tegutsemisvaldkonnast.

Mahepõllumajanduse seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega kuid Mahepõllumajanduse seadusest on leitavad viited EL määrustele.

Info leitav ka MAHETOIT