Töötajate (töölepingu alusel tehtavad tööd) ja ametnike  tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tulenevad „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“.

 

 

Lisainfo töötervishoiu ja tööohutusaste nõuete kohta

 (töötervishoiu ja tööohutusalane)

RISKIANALÜÜS

Riskianalüüs, analüüsib ettevõttes esinevaid ohtusid ning aitab muuta töökeskkonda ohutumaks. Riskianalüüs sisaldab:

 • ettevõttes juba olemasoleva töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni analüüsi;
 • töötajate töötingimuste uuringut (ankeetküsitlus elektrooniline või paberkandjal);
 • riskide (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid) hindamist töökohtadel;
 • analüüsitulemusi esinenud puudustest ja võimalike terviseriskide kirjeldust töökohtadel;
 • tegevusplaan riskitaseme vähendamiseks ja ettepanekuid töökeskkonnatingimuste parendamiseks;
 • töötajate tervisekontrolli suunamiseks vajalike töökeskkonna ohutegurite kirjeldust.

OHUTUSJUHENDID

Ohutusjuhendid, annavad juhiseid töötajatele ohutuks töö tegemiseks. Juhendid jagunevad:

 • sissejuhatav ohutusjuhend;
 • esmajuhendamise juhend;
 • ameti ohutusjuhend;
 • seadmete/vahendite ohutusjuhend.

TÖÖOHUTUSALANE TÖÖKORRALDUS

Tööohutusalane töökorraldus ettevõttes, mille abil süstematiseerime tegevused, et oleks tagatud tööohutus igapäevatöös. Tegevused jagunevad:

 • töökeskkonnaspetsialisti määramine ja tema töö korraldus;
 • töökeskkonnavoliniku valimine ja tema töö korraldus;
 • töötajate juhendamine ja tööle lubamine;
 • isikukaitsevahendite määramine ja kasutamine;
 • esmaabi korraldus;
 • tervisekontrolli korraldus;
 • seadmete/vahendite kasutusele võtmine ja hooldus;
 • sisekontrolli korraldus;
 • tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise korraldus.

 

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõttes töö nii, et see vastaks „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses“ kehtestatud nõuetele ja aitab rakendada tööohutust ettevõttes ehk korraldab tegevusi nii, et oleks tagatud tööohutus.

Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Kui ettevõttes ei ole pädevat spetsialistis, siis on mõistlik tellida ettevõtteväline töökeskkonnaspetsialist. Kui tellite töökeskkonnaspetsialisti, siis ei pea te oma ettevõttes kulutama aega ja raha töötaja koolitamisele vaid saate tellida teenuse vastavalt vajadusele oma ettevõttese.